Clipping • Midia Digital (20/08/2018)
 • Midia Digital (18/08/2018)
 • Midia Digital (17/08/2018)
 • Tribuna Independente (17/08/2018)
 • Gazeta de Alagoas (16/08/2018)
 • Midia Digital (16/08/2018)
 • Midia Digital (15/08/2018)
 • Tribuna Independente (15/08/2018)
 • Gazeta de Alagoas (14/08/2018)
 • Midia Digital (14/08/2018)
 • Midia Digital - Honraria Presidente Otávio Praxedes (14/08/2018)
 • Midia Digital (13/08/2018)
 • Midia Digital (12/08/2018)
 • Tribuna Independente (11/08/2018)
 • Gazeta de Alagoas (10/08/2018)
 • Midia Alagoas (10/08/2018)
 • Tribuna Independente (10/08/2018)
 • Gazeta de Alagoas (09/08/2018)
 • Midia Digital (09/08/2018)
 • Tribuna Independente (09/08/2018)
 • Gazeta de Alagoas (08/08/2018)
 • Midia Digital (08/08/2018)
 • Tribuna Independente (08/08/2018)
 • Gazeta de Alagoas (07/08/2018)
 • Midia Digital (07/08/2018)
 • Tribuna Independente (07/08/2018)
 • Midia Digital (06/08/2018)
 • Gazeta de Alagoas (03/08/2018)
 • Midia Digital (03/08/2018)
 • Tribuna Independente (03/08/2018)
 • Midia Digital (02/08/2018)
 • Tribuna Independente (02/08/2018)
 • Gazeta de Alagoas (01/08/2018)
 • Midia Digital (01/08/2018)
 • Tribuna Independente (01/08/2018)
 • Gazeta de Alagoas (31/07/2018)
 • Midia Digital (31/07/2018)
 • Tribuna Independente (31/07/2018)
 • Midia Digital (30/07/2018)
 • Gazeta de Alagoas (28/07/2018)
 • Midia Digital (28/07/2018)
 • Gazeta de Alagoas (27/07/2018)
 • Midia Digital (27/07/2018)
 • Tribuna Independente (27/07/2018)
 • Gazeta de Alagoas (26/07/2018)
 • Midia Digital (26/07/2018)
 • Gazeta de Alagoas (25/07/2018)
 • Midia Digital (25/07/2018)
 • Midia Digital (24/07/2018)
 • Midia Digital (23/07/2018)
 • Tribuna Independente (21/07/2018)
 • Midia Digital (20/07/2018)
 • Midia Digital (19/07/2018)
 • Tribuna Independente (19/07/2018)
 • Gazeta de Alagoas (18/07/2018)
 • Midia Digital (18/07/2018)
 • Tribuna Independente (18/07/2018)
 • Midia Digital (17/07/2018)
 • Tribuna Independente (17/07/2018)
 • Midia Digital (16/07/2018)
 • Gazeta de Alagoas (14/07/2018)
 • Tribuna Independente (14/07/2018)
 • Gazeta de Alagoas (13/07/2018)
 • Midia Digital (13/07/2018)
 • Gazeta de Alagoas (12/07/2018)
 • Midia Digital (12/07/2018)
 • Midia Digital (11/07/2018)
 • Tribuna Independente (11/07/2018)
 • Gazeta de Alagoas (10/07/2018)
 • Midia Digital (10/07/2018)
 • Tribuna Independente (10/07/2018)
 • Midia Digital (09/07/2018)
 • Midia Digital (06/07/2018)
 • Tribuna Independente (06/07/2018)
 • Midia Digital (05/07/2018)
 • Midia Digital (04/07/2018)
 • Tribuna Independente (04/07/2018)
 • Midia Digital (03/07/2018)
 • Midia Digital (30/06/2018)
 • Gazeta de Alagoas (29/06/2018)
 • Midia Digital (29/06/2018)
 • Midia Digital (28/06/2018)
 • Midia Digital (27/06/2018)
 • Gazeta de Alagoas (26/06/2018)
 • Midia Digital (26/06/2018)
 • Midia Digital (25/06/2018)
 • Midia Digital (24/06/2018)
 • Tribuna Independente (23/06/2018)
 • Midia Digital (22/06/2018)
 • Tribuna Independente (22/06/2018)
 • Midia Digital (21/06/2018)
 • Tribuna Independente (21/06/2018)
 • Gazeta de Alagoas (20/06/2018)
 • Midia Digital (20/06/2018)
 • Midia Digital (19/06/2018)
 • Midia Digital (18/06/2018)
 • Midia Digital (15/06/2018)
 • Tribuna Independente (15/06/2018)
 • Gazeta de Alagoas (14/06/2018)
 • Midia DIgital (14/06/2018)